logo
social
Valsts Stendes GSI 2013/8

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas un tehnikas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana (lauksaimniecības tehnika)

Konkursa tips: Atklāts

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2013. gada 16.septembrim plkst. 11:00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams
šeit.


Valsts Stendes GSI 2013/5

Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu par katru daļu atsevišķi, komisija nolemj:

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotākajiem pretendentiem tiek atzīti šādi piegādātāji ar sekojošiem piedāvājumiem :
N. p. k. Uzņēmuma nosaukums Piedāvā piegādāt saskaņā ar Nolikumu Specifikācijas
pielikums
Kopējā piedāvājuma cena LVL (bez PVN)
1. SIA „LATEVA” 1.Daļa DD kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu 11694.83
2. SIA „LATEVA” 2.Daļa  A95; DD A95
5388.65
DD
3760.64
3. SIA "BALTIMAR - VT" 3.Daļa Iezīmētā (marķētā degviela)        3064.46


Valsts Stendes GSI 2013/2

Rezultātu paziņojums
Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu, komisija nolemj:
Lēmums:
Par iepirkuma piemērotākajiem pretendentiem tiek atzīti šādi piegādātāji ar sekojošiem piedāvājumiem :
N. p.k. Uzņēmuma nosaukums Piedāvā piegādāt saskaņā ar Nolikumu Specifikācijas
pielikums
Kopējā piedāvājuma cena LVL (bez PVN)
1. SIA „ELAGRO TRADE” 1.Daļa Augu mēslošanas līdzekļu iegāde 20081.50
2. SIA „ELAGRO TRADE” 2. Daļa Augu aizsardzības līdzekļu iegāde 9670.73


Aktualitātes         Projekta ietvaros 2012.gada 6. decembrī, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tika izsludināts iepirkums  „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas un siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijas darbi., ID Nr. Valsts Stendes GSI 2012/05-1 ERAF. Tajā paredzēts veikt  VSGSI laboratorijas ēkas renovācijas 1.kārtu: atsevišķu telpu pārbūve un piemērošana laboratoriju vajadzībām, ventilācijas un kanalizācijas sistēmas atjaunošanas esošajās telpās laboratorijā, siltumnīcu viena korpusa renovācija – segumu un komunikācijas atjaunošana.

Iepirkumā uzvarēja SIA „Andri SG”, ar kuru 2013.gada 15.martā noslēgts iepirkuma līgums. Līgumā paredzētie darbi noris saskaņā ar grafiku. 


Valsts Stendes GSI 2013/5

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: “Naftas pārstrādes produktu iegāde 2013. gadam”

Paredzamā līgumcena bez PVN: virs 20000,00 Ls

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2013. gada 4. aprīlim plkst. 11:00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams
šeit.


Valsts Stendes GSI 2012/05-1 ERAF

Rezultātu paziņojums
APP „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.panta pirmās, otrās un piektās daļas prasībām informē Jūs par atklāta konkursa „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas un siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijas darbi”,  identifikācijas Nr. Valsts Stendes GSI 2012/05-1 ERAF, rezultātiem.

N.p.k. Pretendents Piedāvātā līgumcena LVL bez PVN
  1.  
SIA „Andri SG”
 
172 780.34
  1.  
SIA "AB BUILD"
 
179 939.40
 
  1.  
SIA "PRETPILS"
 
185 885.24
  1.  
SIA "CVS"
 
208 648,22
 
 Iepirkumu komisija 2013.gada 20.februārī pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju atklātā konkursā „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas un siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijas darbi”,  identifikācijas Nr. Valsts Stendes GSI 2012/05-1 ERAF, SIA „Andri SG”, kurš iesniedza piedāvājumu ar viszemāko cenu LVL 172 780.34 bez PVN.
Atklāts konkurss tiek veikts projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”, vienošanās Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002, ietvaros.


Atbilde pretendentam

APP „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta jautājumus saitsībā ar atklāta konkursa „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas un siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. Valsts Stendes GSI 2012/05-1 ERAF, nolikumu, uz ko sniedz sekojoāu informāciju.
 
1. Jautājums
Cik lielam jābūt piedāvājuma nodrošinājumam, jo ir pretrunas starp nolikuma 1.5.1.1.punktu un pielikuma Nr. 11 1.1.3. punktu.
 
Atbilde
Piedājuma nodrošinājuma apmērs ir LVL 3200.00, kā tas norādīts nolikuma 11.pielikuma 1.1.3.punktā, kas atbilst 2% no paredzamās līgumcenas (nolikuma 1.5.1.1.punkts). Nolikuma 2.2.3.punktā norādīts, ka paredzamā līgumcena ir LVL 160000.00.

2. Jautājums
Par ko jāiesniedz 4.1.15.punktā noteiktais apliecinājums?
 
Atbilde
Pretendentam jāiesniedz Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par nolikuma 1.5.2. punktā noteikto līguma nodrošinājumu  izsniegšanu pretendentam, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat. nolikuma grozījumus).


Grozījumi 08.01.2013.

Pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras 2012. gada 21. decembra vēstuli Nr. 5-10-2.9/12819  "Par iepirkuma Nr. GSI 2012/05-1 ERAF dokumentācijas pārbaudi", infomējam, ka atklātā konkursa  Nr. Valsts Stendes GSI 2012/05-1 ERAF "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas un siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijas darbi" veikti nolikuma grozījumi, ar kuriem varat iepazīties šeit.

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvajumus: 2013. gada 29. janvārim plkst. 11.00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259
 

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*