logo
social
Šķirnes, sēklkopība / Šķirņu izmantošanas tiesības

Savlaicīgi un godprātīgi samaksājot atlīdzību par Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā izveidoto šķirņu izmantošanu, Jūs sniedzat būtisku atbalstu Stendes selekcionāru darbam un piedalāties jaunu, Jūsu saimniecībai noderīgu šķirņu tapšanā.

Pateicamies par izpratni un atbalstu!

Selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtību un selekcionāra tiesību aizsardzību nosaka AUGU ŠĶIRŅU AIZSARDZĪBAS LIKUMS (spēkā no 2002. gada 31. maija)

Šķirņu izmantotājiem saistoši šādi šī likuma panti:
   III nodaļa - Selekcionāra tiesības
23.pants Selekcionāra tiesību darbības joma
24.pants. Selekcionāra tiesību ierobežojumi
28.pants. Licences līgums
35.pants. Informācijas sniegšana par aizsargātās šķirnes izmantošanu

   V nodaļa - Atbildība par selekcionāra tiesību pārkāpšanu
38.pants. Selekcionāra tiesību aizskāruma dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšana

Likuma pantu pilns teksts:
  Licences līgums sēklaudzētājiem

Atskaites forma par pārdoto un pašizsēto sēklas daudzumu
Lūdzam būt izprotošiem un atsaucīgiem informācijās sniegšanā.

Valsts Augu aizsardzības dienestā ir reģistrētās un aizsargātās šādas Valsts Stendes selekcijas stacijā izveidotās un Stendes pārstāvētās šķirnes:

Kultūra Šķirne Reģ. Nr. Aizsargāta līdz
Mieži Abava MV-3 2010
Rasa MV-7 2019
Sencis MV-10 2019
Ansis MV-13 2024
Druvis MV-21 2027
Kristaps MV-27 2030
Austris MV-31 2034
Auzas Laima A-4 2019
Arta A-3 2019
Stendes Dārta A-8 2029
Ziemas kvieši Fredis KVZ-23 2033
Banga S KVZ-19 2030
Sarkanais āboliņš Dižstende ASA-3 2024
Vasaras kvieši Uffo KVV-13 2033
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ir pilnvarojis Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju (pilnvarojums līgums no 10.03.2010.) apkopot informāciju un saņemt atlīdzību par institūta pārstāvēto un Latvijā aizsargāto graudaugu šķirņu ražas produktu (pašaudzētās sēklas) izmantošanu pavairošanai. Asociācijas savāktā atlīdzībā no saimniecībām par Stendes šķirņu izmantošanu tiek nodota institūtam selekcijas darba turpināšanai.


Šķirņu izmantotājiem saistoši šādi AUGU ŠĶIRŅU AIZSARDZĪBAS LIKUMA (31.05.2002.) panti:

III nodaļa
Selekcionāra tiesības

23.pants. Selekcionāra tiesību darbības joma
(1) Neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst šķirni par ienākumu avotu. Ievērojot šā likuma 24.panta noteikumus, selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja nepieciešama šādu ar aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu saistītu darbību veikšanai:
1) ražošana un pavairošana;
2) sagatavošana atbilstoši izsējas prasībām, lai pavairotu šķirni;
3) piedāvāšana pārdošanai;
4) pārdošana vai cita veida realizācija;
5) eksportēšana un importēšana;
6) uzglabāšana 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem nolūkiem.
(2) Ievērojot šā likuma 24.panta noteikumus, šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām darbībām ar ražas produktu (ieskaitot visu augu un auga daļas), kas iegūts, neatļauti izmantojot aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu, ir nepieciešama selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja, ja vien viņam nav bijusi iespēja izmantot savas tiesības attiecībā uz minētās šķirnes pavairošanas materiālu.

24.pants. Selekcionāra tiesību ierobežojumi
Lauksaimniecības produkcijas ražotāji par to ražas produktu pavairošanu, kuri iegūti no pašu iesētās aizsargātās šķirnes, selekcionāra tiesību īpašniekam maksā atlīdzību pēc savstarpējas vienošanās, bet tā nepārsniedz 50 procentus no atlīdzības par licencētu tās pašas šķirnes pavairošanas materiālu tai pašai platībai.

28.pants. Licences līgums
(1) Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot vienkāršās vai izņēmuma licences līgumu vai izsludinot brīvo licenci.
(2) Licences (arī piespiedu licences) līgumu un licences īpašnieka maiņu reģistrē Valsts augu aizsardzības dienestā, izdarot ierakstu Reģistrā. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā. Ja licences darbību pārtrauc, Reģistrā izdarāms attiecīgs ieraksts.


35.pants. Informācijas sniegšana par aizsargātās šķirnes izmantošanu
Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, sagatavotāji un citi pakalpojumu sniedzēji, kā arī Valsts augu aizsardzības dienests pēc selekcionāra tiesību īpašnieka pieprasījuma sniedz viņam nepieciešamo informāciju par aizsargāto šķirņu pavairošanas materiāla ražošanu, pavairošanu, sagatavošanu un pārdošanu

V nodaļa. Atbildība par selekcionāra tiesību pārkāpšanu
38.pants. Selekcionāra tiesību aizskāruma dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšana
Persona, kas aizskārusi selekcionāra tiesības, par šķirnes izmantošanu atlīdzina selekcionāra tiesību īpašniekam zaudējumus, kuri viņam radušies šā likuma neievērošanas dēļ.


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*