logo
social
Zinātniskie projekti / Graudaugu selekcija


Uzziņai:

Jau pirmajos Stendes selekcijas stacijas darbības gados tika uzsākta  auzu, rudzu, kviešu, miežu un zirņu selekcija. Šo darbu uzsāka agronomu Jāņa Lielmaņa, Emīla Bērziņa un Jurija Garbara vadībā. Pirmais selekcionāru uzdevums bija ievākt un novērtēt vietējās zemnieku saimniecībās audzētās graudaugu populācijas. 1929. un 1930.gadā reģistrēja pirmā ar izlases metodi iegūtās šķirnes: rudzus ‘Stende’, ziemas kviešus ‘Viestura 1’ un ‘Zemgale’, auzas ‘Stendes mazās agrās’ un miežus ‘Dzintara’. Deviņdesmit gadu gaitā Stendē selekcijas darbs veikts vairāk kā 20 laukaugu sugām un reģistrētās 12 laukaugu sugu 65 šķirnes.Galvenie selekcijas darba virzieni mūsdienās:
Reģiona agroekoloģiskajiem apstākļiem un noteiktam izmantošanas veidam piemērotu šķirnes modeļu izstrāde
Latvijas graudaugu ģenētisko resursu izvērtēšana, uzturēšana un iekļaušana selekcijas programmās
 • selekcijas metožu optimizācija, t.sk. biotehnoloģijas metožu pārbaude un ieviešana graudaugu selekcijā
 • jaunu kviešu, miežu un auzu šķirņu radīšana un reģistrācija
 • sadarbība ar Eiropas un citu valstu zinātniekiem, selekcijas materiāla apmaiņa un izpēti
 • Stendē izveidoto šķirņu uzturēšana un izejmateriāla nodrošināšana sākotnējās sēklkopības vajadzībām
Graudaugu selekcijas jomā pēdējo desmit gadu laikā Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā īstenoti šādi projekti: 
 • IZM 2014.10-4/VPP-7/3 Valsts pētījuu programma "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā" (AgroBioRes - www.agrobiores.lv)
Projekta vadītāji: Dr.sc.ing Ruta Galaburga, LLU, par projekta izpildi atbild M. Bleidere (2014.-2017.)
 • Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts 7. Ietvara programmas projekts (kontrakta Nr. 249667) Koordinēta bioloģiskās augu selekcijas aktivitātes daudzveidībai (Coordinating Organic plant BReeding Activities for diversity, COBRA)
Projekta vadītāji: Thomas Döring, ORC, UK, projekta atbildīgā Dr.agr. Māra Bleidere, VSGSI, (2013.-2015.)
 • Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts, Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/032 „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”
Projekta vadītāji: Dr.agr. Sanita Zute, sadarbības partneris LU Ķīmijas fakultāte, (2013.-2015.)
 • Zemkopība ministrija Atbalsts selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”
Projekta vadītāji: Dr.agr. Sanita Zute, (2011.-2015.)
 • ERAF līdzfinansēts projekts „Vietējās izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana, izmantošanai  īpašas diētas pārtikas produktu ieguvei” (Nr.2010./0273/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083)
Projekta vadītāja: Dr.agr. Sanita Zute (2010.- 2013.)
 • ESF līdzfinansēts projekts „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģijas izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē” (Nr.2009./0218/1DP/1.1.1.1.2.0/APIA/VIAA/08)
Projekta vadītāja: Dr.agr. Linda Legzdiņa, atbildīgā par projekta īstenošanu institūtā Dr.agr. Māra Bleidere (2009. - 2012.)
 • Latvijas Zinātnes padome, projekts  Nr.08.2125 „Molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietošana sākotnējā sēklkopībā”
Projekta vadītāja : Dr.agr. Arta Kronberga, atbildīgā par projektu institūtā Dr.agr. Māra Bleidere (2008. – 2010.)
 • Valsts pētījumu programma VP-09-1„Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla.” apakšprogramma „Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes”
Programmas vadītāja Dr.ing. Daina Kārkliņa, apakšprogrammas vadītājs Dr. biol. Nils Rostoks, atbildīgā institūtā Dr.agr. Māra Bleidere  (2006. – 2009. )
 • Latvijas Zinātnes Padome, zinātniskās sadarbības projekti Nr. 02.0013.3.1  un Nr. 06.0037. „Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes.”
Projekta vadītāji: prof. Dr.habil.biol. Īzaks Rašals,Dr. agr. Mārtiņš Belickis, Dr.agr. Uldis Miglavs, Dr. agr. Sanita Zute  (2001. – 2009.)
 • Zemkopības ministrija, „Molekulāro marķieru izmantošanas lopbarības un pārtikas miežu perspektīvo līniju novērtēšana”
 Projekta vadītāja Dr.biol. Ina Belicka (2007.-2008.)
 • Zemkopības ministrija „Lauksaimniecības kultūraugu ģenētisko resursu   molekulāri ģenētiskā  pasportizācija”
Projekta vadītājs: Dr. Gunārs Lācis, atbildīgā par projektu institūtā Mg.lauks. Vija Strazdiņa (2006.-2007.)
 • Zemkopības ministrija „Kultūraugu genofonda saglabāšana un izlases sēklas kvalitātes uzlabošana”
Projekta vadītāja Mg. lauks. Vija Strazdiņa (2005.-2009)
2013.gadā Valsts Augu aizsardzības dienestā oficiālā valsts pārbaude (AVS un SĪN tests) tiek veikts  šādām jaunām,institūtā izveidotām graudaugu šķirnēm:
ziemas kvieši ‘EDVIN’ (A1)
ziemas kvieši ‘Talsis’ (L-95-80)
vasaras mieži  ‘IC – 360’

auzas 'Lizete' (STL7.4)
2015.gadā Valsts Augu aizsardzības dienestā oficiālā valsts pārbaude (AVS un SĪN tests) tiek veikts  šādām jaunām, institūtā izveidotām graudaugu šķirnēm:
auzas 'Lizete' (STL7.4)
kailgraudu auzas 'Stendes Emilija' (ST28156)
ziemas kvieši 'Modris' (L-07-56)


Par valsts subsīdiju piešķiršanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumu Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.5. apakšnodaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas” Lauku atbalsta dienests un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ir noslēdzis sekojošus līgums:
 • līgums Nr. 140314/S43 (14.03.2014.)  "Kviešu, miežu un auzu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai";
Programmas īstenošana uzsākta 2014. gada 2. janvārī.
Programmas īstenošana plānota pabeigt 2014. gada 30. decembrī.

Par paveikto "Vasaras miežu un ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai"
Sadarbībā ar biedrībām „ Zemnieku Saeima”,   biedrībām „ Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” un „Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 2014. gada plānotā  vasaras miežu, auzu,  ziemas  un vasaras kviešu selekcijas materiāla novērtēšana ir pabeigta. Ar novērtēšanas rezultātiem varat iepazīties šeit:
„Vasaras miežu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”
„Kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai „
„Ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai „
„Auzu selekcijas materiāla novērtēšanu  bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu  audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”

______________________________________________________________________________________

Par valsts subsīdiju piešķiršanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumu Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.2. apakšnodaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei” Lauku atbalsta dienests un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ir noslēdzis sekojošus līgums:
 • līgums Nr. 140314/S42 (14.03.2014.)  "Kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programma 2014. gadā";
Programmas īstenošana uzsākta 2014. gada 14. martā.
Programmas īstenošana plānota pabeigt 2014. gada 2. janvārī.
 • līgums Nr. 210314/S56 "Pākšaugi - alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos"
Programmas īstenošana uzsākta 2014. gada 2. janvārī.
Programmas īstenošana plānota pabeigt 2014. gada 30. novembrī_____________________________________________________________________________
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumu Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai” V sadaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” Lauku atbalsta dienests un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ir noslēdzis sekojošus līgums:
 • līgums Nr. 230413/S109 (23.04.2013)  "Kviešu, miežu un auzu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai";
Programmas īstenošana uzsākta 2013. gada 23. aprīlī.
Programmas īstenošana plānota pabeigt 2013. gada 30. novembrī.

Ar pārskatu par Vasaras miežu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai varat iepazīties šeit.

Ar pārskatu par Kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai varat iepazīties šeit.
Ar pārskatu par Ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai varat iepazīties šeit.
Ar pārskatu par Auzu selekcijas materiāla novērtēšanu  bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu  audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai varat iepazīties šeit.

 • līgums Nr. 230413/S108 (23.04.2013)  "Kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programma 2013. gadā";
Programmas īstenošana uzsākta 2013. gada 23. aprīlī.
Programmas īstenošana plānota pabeigt 2013. gada 30. decembrī.
 • līgums Nr. 100413/S76 "Pākšaugi - alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos"
Programmas īstenošana uzsākta 2013. gada 10. aprīlī.
Programmas īstenošana plānota pabeigt 2013. gada 30. novembrī


Laukaugu selekcija Latvijā: šodien ar skatu rītdienā

 Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta selekcionāri piedalījās seminārā " Laukaugu selekcija Latvijā: šodien ar skatu rītdienā", kas norisinājās  2013. gada 27. februārī Zemkopības ministrijā. Piedāvājam interesentiem iepazīties ar šī semināra prezentāciju materiāliem: 
 • Ziemas kviešu selekcijas virzieni un darba metodes Latvijā skatīt šeit;
 • Vasaras miežu selekcija Stendē: darba rezultāti un citi pētījumi skatīt šeit.


Par paveikto "Vasaras miežu un ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai"

Sadarbībā ar biedrību Zemnieku Saeima  un biedrību  Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju 2012. gada plānotā  vasaras miežu  un ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšana ir pabeigta. Ar pārskatu par "Vasaras miežu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai" varat iepazīties šeit. Ar pārskatu par "Ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai" varat iepazīties šeit.


Par valsts subsīdiju piešķiršanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumu Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai” V sadaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” Lauku atbalsta dienests un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ir noslēdzis līgumu Nr. 080312/S7 (08.03.2012.) par vasaras miežu un ziemas kviešu selekcijas materiāla un dihaploīdu novērtēšanu.

Programmas mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Programmas ietvaros plānota 450 vasaras miežu, 457 ziemas kviešu selekcijas līniju un 80 dihaploīdu novērtēšana Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā.
Programmas īstenošana uzsākta 2012. gada 8. martā.
Programmas īstenošanai plānota pabeigt 2013. gada 1. februārī.
Programmas īstenošanu atbalsta biedrība „Zemnieku saeima”  un biedrība „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”.

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*