logo
social
Publikācijas, 2008.

2008. gadā publicētie un sagatavotie raksti:
1. anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi.
1. Riekstiņš A. (2008) Laukkopība. Monogrāfija, Valsts Stendes GSI, Talsi, 2008, 416 lpp.
2. Riekstiņš A. (2008) Briest vārpā zemes spēks, Valsts Stendes GSI, 2008, 150 lpp.
3. Zute S., Gruntiņa M., Maļecka S. (2008) Possibilities to grow oats for food in Latvia. Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis) Nr. 11, Jelgava, LLU, Priekuļu LSI, LLMZA, pp.178–184.
4. Zute S., Gruntiņa M., Maļecka S. (2008) Results from evaluation of the oat variety ‘Stendes Darta’. Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis) Nr. 11, Jelgava, LLU, Priekuļu LSI, LLMZA, pp.184–191.
5. Zute S., Gruntiņa M. (2008) Breeding of oats varieties in Latvia for food industry. Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress, 9–12 September, Valencia, Spain, pp. 662–666.
6. Strazdina V. (2008) Evaluation of main traits and their relationships of spring wheat. Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis), No. 11, Jelgava, pp. 154–158.
7. Bleidere M. (2008) Genetic and environmental effect on grain quality of spring barley. Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis), No. 11, Jelgava, pp. 33–38.
8. Kokina A., Legzdiņa L., Bērziņa I., Bleidere M., Rashal I. and Rostoks N. (2008) Molecular marker-based characterisation of powdery mildew resistance locus in Latvian barley, Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis), No. 11, Jelgava, pp. 28–32.
9. Kokina A, Legzdiņa L., Bērziņa I., Bleidere M., Rashal I. and Rostoks N. (2008) Molecular marker-bsed characterisation of powdery mildew Mlo resistance locus in Latvian barley, Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis), No. 11, Jelgava, pp. 77–82.
10. Belicka I., Bleidere M., Jansone Z. (2008) Grain quality of hybrid populations in crossings of hulled and hulless barley, Proceedings of 18th EUCARPIA General Congress „Modern variety breeding for present and future needs”, September 9–12, 2008, Valencia, pp. 548–551.
11. Bleidere M., Belicka I. (2008) Barley protein composition affected by genotype and nitrogen fertilization level, Proceedings of the International Scientific Conference „Implication of different production Technologies on animal health and food products quality indices”, December 4–5, 2008, Sigulda, Latvia, pp. 9–12.
12. Bleidere M., Grunte I. (2008) Grain Chemical Compositions of Spring Barley Genotypes. Proceedings of 14th International Scientific Conference “Research for Rural Development”, 2008, Latvia University of Agriculture, Jelgava, pp. 334–340.
13. Strazdina V., Sturite I. (2008) The evaluation of main traits of cereal varieties for organic farming in Latvia. Proceedings of the COST ACTION–SUSVAR and ECO-PB. Workshop on Value for Cultivation and Use Testing of Organic Cereal Varieties. What are the key issues? 28 and 29 th February, 2008, Brussels, Belgium, pp.31–32.
14. Воевода Л. (2008) Влияние внекорневого питания на урожай и качество столового картофеля в условиях северной части Курземской зоны Латвии. Материалы Международной научно-практической конференции „Производство растениеводческой продукции: резервы снижения затрат и повышения качества”, 10–11 июля 2008, том 1, ИВЦ Минфина, Минск, С. 27–29.

2. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski recenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi
15. Malecka S., Jansone I. (2008) The evolution of selection criteria for maintenance breeding of red clover. Polish Journal of Natural Sciences, Supplement 5/2008, Book of Abstracts of 9th ISSS Conference on Seed Biology, P 300.
16. Zute, S., Gruntina, M., Malecka, S. (2008) Possibilities to grow oats for food in Latvia. Materials of the international scientific conference "Development of plant breeding and crop management in time and space", Latvia, Priekuli, July 16-18, P 32.
17. Strazdina V., Sturite I. (2008) Winter and spring wheat breeding for special purposes. Proceedings of the International Scientific Conference "Development of Plant Breeding and Crop Management in the Time and Space", July 16-18 2008, Priekuli, Latvia, P 31.
18. Sugoka O. Belicka I., Legzdina L., Bleidere M., Sarnavska L., Sjakste T. (2008) Marker-assisted selection for malting quality in Latvia: first experience, Book of Abstracts of the International scientific conference "Development of plant breeding and crop management in time and space", July 16-18, 2008, Priekuli, Latvia, pp. 45.
19. Sarnavska L., Belicka I., Legzdina L., Bleidere M., Sugoka O., Sjakste T. (2008) Allelic diversity of the AMY32B gene in Latvian cultivars and breeding lines, Book of Abstracts of the International scientific conference "Development of plant breeding and crop management in time and space", July 16-18, 2008, Priekuli, Latvia, P 43.
20. Rostoks N., Legzdina L., Skrabule I., Bleidere M., Zute S. (2008) Molecular marker technologies for plant breeding in Latvia, Book of Abstracts of the International scientific conference "Development of plant breeding and crop management in time and space", July 16-18, 2008, Priekuli, Latvia, P 44.

3. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski nerecenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi.
21. Stūrīte I., Jansone I., Vīcupe Z. (2008) Kultūraugu mistru agronomiskās efektivitātes noteikšana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007, Ozolnieki, LLKIC, 99.–104. lpp.
22. Maļecka S. (2008) Samazinātu herbicīda devu ietekme uz vasaras kviešu sējuma nezāļainību. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007, Ozolnieki, LLKIC, 25.–28. lpp.
23. Maļecka S. (2008) Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikšana vasaras un ziemas kviešiem, miežiem un auzām. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007, Ozolnieki, LLKIC, 40.–45. lpp.
24. Zute S. (2008) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2008. gadā. Ražas svētki Vecaucē – 2008, Lauksaimniecības izglītībai – 145 gadi, Vecauce, 36. lpp.
25. Zute S., Gruntiņa M. (2008) Auzu šķirņu salīdzināšanas rezultāti Stendē, 2007. gadā. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētījumu rezultāti 2007, Dižstende, 10.– 11. lpp.
26. Zute S., Maļecka S. (2008) Graudu raža un tās kvalitāte graudkopības saimniecībās 2007. Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā, Semināra materiāli, 15 februāris 2008, Dižstende, 6 lapas.
27. Belicka I., Jansone Z. (2008) Kailgraudainības gēna ietekme uz augu morfoloģiskām pazīmēm un graudu kvalitāti miežu hibrīdajās populācijās. Ražas svētki “Vecaucē – 2008”, Lauksaimniecības izglītībai Latvijā – 145, 39. lpp..

4. periodiskajos izdevumos.
28. Vojevoda L. (2008) Vai ārpussakņu mēslojums ietekmē kartupeļu ražu? Agrotops, Nr. 3, 20.–22. lpp., foto, tab.
29. Vojevoda L. (2008) Ārpussakņu mēslošanas līdzekļi ietekmē kartupeļu kvalitāti. Saimnieks, Nr.6, 48.–50. lpp., foto, tab.
30. Bleidere M. (2008) Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Kurzemē. Agrotops, Nr. 2, 25. –26. lpp., foto, tab.
31. Bremanis G. (2008) Lai rudzi slapjos rudeņos nezaudētu kvalitāti. Agrotops, Nr. 8 (132), 26.–27. lpp., foto, tab.
32. Miglāne V. (2008) Tendences un jaunumi graudaugu ražošanā Krievijā. Saimnieks, Nr. 1, 24.–28. lpp., foto.
33. Belicka I., Miglāne V. (2008) Kuri graudi siltāk deg? Agrotops, Nr. 2, 27.–30. lpp.
34. Miglāne V. (2008) Graudi pārtikai un to kvalitāte. Saimnieks, Nr. 6, 40.–42. lpp., foto.
35. Maļecka S. (2008) Slāpekļa mēslojums un graudu kvalitāte. Saimnieks, Nr. 4, 32.– 34. lpp., tab.
36. Strazdiņa V. (2008) Jauna niša graudaudzētājiem – Speltas kvieši. Agrotops, Nr.12, 22.–23. lpp.
37. Zute S. (2008) Graudu kvalitāte un bizness: vai vienos svaru kausos? Agrotops, Nr. 8, 36.–38. lpp.; foto, tab.
38. Zute S. (2008) Kvieši un rudzi rentablākie? Graudu raža un kvalitāte 2007. gadā. Agrotops, Nr. 7, 29.–31. lpp.; foto, tab.

Zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datubāzēs citētu (izņemot pašcitēšanu) zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi 2008. gadā (dati iegūti, izmantojot http.//www.harzing.com/pop.htm)
1. 2, Sturite I., Henriksen T.& Breland T.A. (2007) Winter losses of nitrogen and phosphorus from Italian ryegrass, meadow fescue and white clover in a northern temperate climate. Agriculture, Ecosystems and Environment, 120, pp. 280–290.
2. 1, Sturite I., Henriksen T. & Breland T.A. (2007) Longevity of white clover (Trifolium repens L.) leaves, stolons and roots and consequences for nitrogen dynamics under northern temperate climatic conditions. Annals of Botany, 100, pp. 33–40.
3. 1, Sturite I., Henriksen T.& Breland T.A. (2007) Winter losses of nitrogen and phosphorus from Italian ryegrass, meadow fescue and white clover in a northern temperate climate. Agriculture, Ecosystems and Environment, 120, pp. 280–290.
4. 2, Sturite I., Uleberg M., Henriksen T.M., Jørgensen M., Bakken A.K., Breland T.A. (2006) Accumulation and loss of nitrogen in white clover (Trifolium repens L.) plant organs as affected by defoliation regime on two sites in Norway. Plant Soil 282, pp. 165–182.
5. 1, Legzdina L., Bleidere M., Praulina O., Gaile Z., Vigovskis J., Svarta A. (2005) Performance of Latvian spring barley (Hordeum Vulgare L.) varieties in conditions of organic farming. Agronomijas vēstis (Latvian Journal of Agronomy), Nr. 8, Jelgava, LLU LF un LLMZA, 336.–339. lpp.
6. 1, Belicka I., Bleidere M. (2005) Comparative evaluation of the yield and qualitative traits of hulless and hulled barley. Agronomijas vēstis (Latvian Journal of Agronomy), Nr. 8, Jelgava, LLU LF un LLMZA, 90.–93. lpp.
7. 2, Stazdina V., Bleidere M. (2004) Cereal varieties for organic farming in Latvia. Proceedings of the First World Conference on Organic Seed, July 5–7, 2004, Rome, Italy, pp. 186–187.
8. 1, Belicka I., Briedis U., Liepa A. The characteristics of barley germplasm with increased crude protein content under Latvian conditions. “Vagos” research papers 64 (17) Akademija, 2004, pp 13.–19..

Valsts Stendes GSI pieminējumi 2008. gada periodikā (apkopoja novadpētnieks–bibliotekārs Z. Kalmanis)
1. Būmane, Skaidrīte. Gandrīz pusgadsimts – zinātnei // Agropols Nr. 4, februāris, 2008.– 26. lpp. (Par J. Lielmaņa prēmijas laureātu Pēteri Bērziņu.)
2. Mertena, Aiga. Bieži meklējam iemeslu, kāpēc darbu nedarīt, nevis darīt // Talsu Vēstis, 9. 02. 2008.– 5. lpp., foto (Par Sanitu Zuti)
3. Pāvule, Agita. Noslēguma seminārs „Demonstrējumu saimniecības” // Saimnieks Nr. 2, marts 2008.– 30.-32.lpp. (Arī par Stendes GSI.)
4. Poriete, Skaidrīte. Godinām Dr. agr. emeritus Pēteri Bērziņu // Saimnieks Nr. 2, marts 2008.– 22. lpp., foto (Par Lielmaņa prēmijas laureātu.)
5. Priede, Māris. Jura Dembovska piemiņai. // Talsu Vēstis, 5. 03. 2008.– 8. lpp. (Par bijušā Stendes SIS vetārsta piemiņas balvu galda tenisā.)
6. Siliņš, Andris. Kurzemes novada agronomu salidojumā // Talsu Vēstis, 6. 03. 2008.– 9. lpp., foto (Par agronomu salidojumu, kur runāts arī par J. Lielmaņa balvu.)
7. Par reģistrētajiem iesniegumiem selekcionāru tiesību piešķiršanai un pieteiktajiem šķirņu nosaukumiem // Latvijas Vēstnesis, 28. 03. 2008.– 59. lpp., tab. (‘Fredim’, ‘Uffo’ – piešķirts; ‘Stendes Līva’ zaudēts spēks)
8. LAB Kuldīgas nodaļas agronomi. Mūsu veterāni (Ēvalds Krēsliņš) // Latvijas Agronomu Biedrības Biļetens Nr. 3, aprīlis-maijs 2008.– 8., 9. lpp. (Par Stendes SIS bijušo pētnieku 85 gadu jubilejā.)
9. Mierkalne, Elīna. Zemniekus aicina uz semināru. // Talsu Vēstis, 24. 04. 2008.– 11. lpp. (Ar Stendes GSI dalību par salmu izmantošanu kurināmā ieguvei.)
10. Mertena, Aiga. Domā, kā efektīvāk saimniekot laukos. // Talsu Vēstis, 7. 05. 2008.– 1., 3. lpp. foto. (Par sēju un Stendes GSI darbu.)
11. Par šķirnēm katalogā un tā izmaiņām. // Latvijas Vēstnesis, 8. 05. 2008.– 124., 125. lpp., tab. (Iekļautas ‘Kristaps’, ‘Uffo’, ‘Arta’; izslēgta Ē. Krēsliņa dzeltenā lupīna ‘Kurzeme’.)
12. Mierkalne, Elīna. Enerģētiski nabadzīgā valstī pieļauj nesaimnieciskumu. // Talsu Vēstis, 10. 05. 2008.– 3. lpp., foto. (Seminārā par bioloģisko kurināmo arī Ina Belicka no Stendes GSI.)
13. Mertena, Aiga. Valsts Stendes GSI notiek atvērto durvju dienas. // Talsu Vēstis, 28. 06. 2008.– 1. lpp., foto.
14. Pāvulāne, A. Siliniece A. Agronomu dzimtas pulcējas Avenēs. // AgroPols Nr. 13, jūlijs 2008.– 6. lpp. (Minēts Jānis Lielmanis.)
15. Goldgrēbere, Inita. Atvērto durvju dienas sasniedz savu mērķi. // Talsu Vēstis, 8. 07. 2008.– 2. lpp. (Par Stendes GSI ar 53 apmeklētājiem.)
16. Par selekcionāra tiesību piešķiršanu un reģistrētiem šķirņu nosaukumiem. // Latvijas Vēstnesis, 7. 08. 2008.– 33. lpp., tab. (Reģistrēti ‘Fredis’ un ‘Uffo’.)
17. Mertena, Aiga. Iepazīstina ar jaunu kviešu šķirni. // Talsu Vēstis, 7. 08. 2008.– 3. lpp. (Par bioetanola semināru un kļūda ar šķirni, jo jaunas nav.)
18. Jirgensone, Zanda. Smaragda kāzu noslēpums. // Talsu Vēstis, 7. 08. 2008.– 1., 8. lpp., foto. (Par Birutu Laukvīru, kura strādāja Lībagu kolhozā un Stendes SIS.)
19. Mertena, Aiga. Meklē piemērotāko graudu šķirni bioetanola ražošanai. // Talsu Vēstis, 9. 08. 2008.– 4. lpp., foto. (Par tikšanos Stendes GSI.)
20. Goldgrēbere, Inita. Labību zem lietussarga nepaliks. // Talsu Vēstis, 12. 08. 2008.– 3. lpp., foto. (Saruna ar Viju Strazdiņu.)
21. Viļkina, Ausma. Bioetanola ražošanai – atbilstošu labību. // Latvijas Avīze, 14. 08. 2008.– 16. lpp., foto. (Par sanāksmi Stendses GSI.)
22. Mertena, Aiga. Izstādē „Riga Food 2008”… // Talsu Vēstis, 30. 08. 2008.– 2. lpp. (Par Stendes GSI piedalīšanos.)
23. Spundas, Kristīne. Vai krīze arī sēklkopībā? // Saimnieks Nr. 8, septembris 2008.– 31. lpp., foto. (Saruna ar Sanitu Zuti.)
24. Mertena, Aiga. Vislielākā cieņa – kurzemnieku ēdienam pūdelis. // Talsu Vēstis, 9. 09. 2008.– 4. lpp. (Par Stendes GSI izstādē Rīgā.)
25. Mertena, Aiga. Jāceļ kaltes. // Talsu Vēstis, 16. 09. 2008.– 3. lpp., foto. (Ina Belicka par ražas vākšanas laiku.)
26. Pirktiņa, Anita., Būmane, Ilze. Zinātnes finansējums – ir, bet kam? // AgroTops Nr. 10, oktobris 2008.– 12.-14. lpp. (Par peripetijām zinātnē stāsta Aleksandrs Jemeļjanovs.)
27. Vadziņš, Voldemārs. Sešdesmit kapeikas par kazas ganīšanu. // Latvijas Avīze, 8. 10. 2008.– 23. lpp., foto. (Par bērnības laiku, kad strādājis ar zirgvilkmes grābekli Stendes SIS.)
28. Vigovskis, Jānis. Spelta kvieši – noderīgi bioloģiskajā lauksaimniecībā. // Saimnieks Nr. 10, novembris 2008.– 90. lpp, foto, tab. (Arī par Stendes kviešu ražām Skrīveros bioloģiskajā laukā.)
29. Pāvule, Agita. Novērosim, kā aug un attīstās ziemāji Stendē. // Saimnieks Nr. 10, novembris 2008.– 52. lpp., tab. (Par Gennadiju Vojevodu Stendes GSI un dažādām lauksaimniecības sistēmām.)
30. Pāvule, Agita. Kā aug un attīstās ziemāji Stendes GSI. // Saimnieks Nr. 12, decembris 2008.– 50. lpp., foto. (Par Arnolda Riekstiņa grāmatas atvēršanas svētkiem Lībagu tautas namā.)
31. Pāvule, Agita. Ražas svētki „Vecauce 2008”. // Saimnieks Nr. 12, decembris 2008.– 40. lpp. (Par Lauku izmēģinājumu konkursa-skates uzvarētāja balvu Stendes GSI.)


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*