logo
social
Publikācijas, 2007.

2007. gadā publicētie un sagatavotie raksti:
zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datu bāzēs citētu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi (SCI)
1. Sturite, I., Henriksen, T. & Breland, T.A. (2007) Longevity of white clover (Trifolium repens L.) leaves, stolons and roots and consequences for nitrogen dynamics under northern temperate climatic conditions. Annals of Botany, 100, pp. 33-40.
2. Sturite, I., Henriksen, T.& Breland, T.A. (2007) Winter losses of nitrogen and phosphorus from Italian ryegrass, meadow fescue and white clover in a northern temperate climate. Agriculture, Ecosystems and Environment, 120, pp. 280-290.
3. Vileid Uleberg, M., Sturite, I., Jørgensen, M., Henriksen, T. M. & Juntila, O. (2007) Effects of defoliation on carbohydrate status, nodules and spring growth in white clover (Trifolium repens) in a sub-arctic climate. Iesniegts Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science.

2. anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi.
4. Belicka, I., Malecka, S., Bleidere, M. (2007) Comparative evaluation of chemical composition of hulled and hulless cereals (Plēkšņaino un kailo graudaugu ķīmiskā sastāva salīdzinošs novērtējums), Agronomijas Vēstis, Nr. 10, LLU, Jelgava (apstiprināts publ. 25.04.2007.).
5. Sturite, I. (2007) Changes in soil properties in organic cropping system in a 6-year field experiment in Latvia. Proceedings from conference Organic farming 2007, 6-7 February 2007, Chech Agriculture University, Praha, pp. 38-39.
6. Sturite, I., Strazdina, V. and Bleidere, M. (2007) Influence of different growing systems on spring barley varietals characteristics. Proceedings of the COST SUSVAR workshop on Varietals characteristics of cereals in different growing systems with special emphasis on below ground traits, Hungary 29-31 May 2007, Velence, pp. 56-59.
7. Henriksen, T. M., Eltun, R., Fjeld T., Sturite, I. and Molteberg, B. (2007) Catch cropping under Norwegian conditions. NJF 23rd congress 2007, Trends and Perspectives in Agriculture, 26-29 June 2007, Copenhagen.
8. Henriksen, T. M., Eltun, R., Fjeld, T., Sturite, I. & Molteberg, B. (2007) Fangvekst som virkemiddel mot naeringsstofftap. Bioforsk FOKUS, 2(2), pp. 23-31.
9. Zute, S., Gruntiņa, M., Maļecka, S. (2007) Auzu šķirne 'Stendes Dārta' un tās vērtēšanas rezultāti. Agronomijas Vēstis, Nr.10, Jelgava (apstiprināts publ. 25.04.2007.).
10. Rakcejeva, T., Goloburga, R., Zute S., Dukaļska, L., Cepurnieks, G., Kazanova, V. (2007) Changes of fatty acid composition in hull-less oat grain during biological activation. Materials of 2nd Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT - 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas (iesniegts publicēšanai 3.08.2007.).
11. Rakcejeva, T., Skudra, L., Zute, S., Gramatina, I., Kazanova, V. (2007) Evaluation of nutritive value of wheat bread with biologically activated hull-less oat grain additive. Materials of 4th International Congress Flour - Bread'07 and 6th Croation Congress of Cereal Technologists, Croatia (apstiprināts publicēšanai).
12. Bleidere, M. (2007) Relationships between grain quality traits in covered and hulless spring barley. Agriculture, Scientific articles, Lithuanian Institute of Agriculture (apstiprināts publicēšanai).
13. Bleidere, M., Grunte, I. (2007) Grain chemical composition of spring barley genotypes. International scientific conference proceedings "Research for rural development 2007", 16-7 May 2007, LAU, Jelgava (apstiprināts publicēšanai).

3. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski recenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi.
14. Belicka, I., Malecka, S., Bleidere, M. (2007) Comparative evaluation of chemical composition of hulled and hulless cereals. Book of Abstracts, the International Scientific Conference Agriculture "Multifunctional Agriculture at the Outset of XXI Century: Challenges and Risks", 22-23 March 2007, LAU, Jelgava, P. 34.
15. Belicka, I., Mucenieks, J. (2007) Some experience of using cereals for heat production. Materials of the NJF seminar 405 "Production and utilization of crops for energy", 24-26 September 2007,Vilna, Lithuania.
16. Zute, S., Gruntiņa, M. (2007) The yield and quality of hull-less oats growing in Latvia. Materials of the International Scientific Conference "Plant Breeding: scientific and practical aspects", 3-5 July 2007, Lithuanian Institute of Agriculture, Lithuania, pp. 5-6.
17. Rakcejeva, T., Skudra, L., Zute S., Gramatina, I., Kazanova, V. (2007) Evaluation of nutritive value of wheat bread with biologically activated hull-less oat grain additive. Abstrakt book of the 4th International Congress Flour - Bread'07 and 6th Croation Congress of Cereal Technologists, 24-27 Oktober 2007, Croatia, P. 29.
18. Strazdina, V. (2007) Wheat genetic resources and utilization in breeding program's in Latvia. The International Scientific Conference Plant breeding: Scientific and practical aspects to mark the 85 th anniversary of the National Plant Breeding in Lithuania, 3-5 July 2007, Dotnuva, P. 24.
19. Bleidere, M. (2007) Evaluation and use of spring barley working collection in breeding at the State Stende cereal breeding institute. Abstract Book of EUCARPIA Genetic Resources Section meeting "Plant genetic resources and their Explotation in the Plant Breeding for Food and Agriculture", 23-26 May 2007, Slovak Republic, Piestany, pp. 73.
20. Bleidere, M. (2007) Relatonships between grain quality traits of spring barley. Materials of the International Scientific conference of the Lithuanian Institute of Agriculture "Plant breeding: scientific and practical aspects", 3-5 July 2007, Lithania, LIA, pp. 15-16.
21. Bleidere, M. (2007) Grain quality characterization of Latvian spring barley varieties. Abstracts of IV Baltic Genetical Congress, 9-12 October 2007, Daugavpils University, Latvia, In Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, section B, Vol. 61, No. 5, P. 162.
22. Kokina, A., Berzina, I., Legzdina, L. Bleidere, M., Rostoks, N. (2007) Molecular marker-based characterization of Mlo and Mla loci in Latvian barley varieties and breeding lines. Abstracts of IV Baltic Genetical Congress, 9-12 October 2007, Daugavpils University, Latvia, In Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, section B, Vol. 61, No. 5, P. 170.

4. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski nerecenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi.
23. Bleidere, M. (2007) Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē 2006. gadā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006, Ozolnieki, LLKIC, 29. lpp.
24. Belicka, I., Maļecka, S. (2007) Ekonomiski pamatotu slāpekļa mēslojuma normu noteikšana dažādām graudaugu sugām un formām lopbarības kvalitātei atbilstošu graudu ieguvei. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006, Ozolnieki, LLKIC, 23.-28. lpp. Zute, S., Gruntiņa, M. (2007.) Auzu šķirņu izvērtēšanas rezultāti 2006. gadā Stendē. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006., Ozolnieki, LLKIC, 30.-32. lpp.; tab.
25. Maļecka, S. (2007) Samazinātu herbicīda devu ietekme uz vasaras kviešu sējuma nezāļainību. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006, Ozolnieki, LLKIC, 9. - 13. lpp.
26. Strazdiņa, V. (2007) Ziemas kviešu šķirņu salīdzinājums Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006., Ozolnieki, LLKIC, 6. lpp.
27. Strazdiņa, V. (2007) Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006., Ozolnieki, LLKIC, 8. lpp.
28. Strazdiņa, V., Fetere, V. (2007) Bioloģiskās sēklaudzēšanas agrotehnisko pasākumu izstrāde graudaugu sējumos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006., Ozolnieki, LLKIC, 74. lpp.
29. Zute, S., Strazdiņa, V., Belicka, I. (2007) Graudaugi - alternatīvai izmantošanai. Ražas svētki "Vecauce 2007" Mēs - Latvijas laukiem, Vecauce, 33. lpp.
30. Zute, S. (2007) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta devums 2007. gadā. Ražas svētki Vecaucē - 2007: Mēs - Latvijas laukiem, Vecauce, 19. lpp.
31. Stūrīte, I. (2007) Bioloģiskā lauksaimniecība - solis tuvāk līdzdsvaram dabā. Ražas svētki Vecaucē - 2007: Mēs - Latvijas laukiem, Vecauce, 38. lpp.

5. periodiskajos izdevumos.
32. Bleidere, M. (2007) Lopbarības mieži kvalitatīvas gaļas ieguvei.- AgroTops - Nr. 10, 24. -27. lpp.
33. Stūrīte, I. (2007) Norvēģija - ceļš uz ziemeļiem, AgroTops, janvāris, 2007, 23.-25. lpp.
34. Stūrīte, I. (2007) Norvēģija - ceļš uz ziemeļiem, AgroTops, februāris, 2007, 46.-47. lpp.
35. Stūrīte, I. (2007) Norvēģija - ceļš uz ziemeļiem, AgroTops, aprīlis, 2007, 24.-25. lpp.
36. Malecka, S., Belicka, I. (2007) Kailgraudu mieži - Latvijā vēl nenovērtēti pārtikas un lopbarības graudi. Saimnieks, Nr. 3,2007, lpp. 22., 24.
37. Zute, S., Belicka, I., Mucenieks, J. (2007) Vai esam gatavi alternatīvai graudu izmantošanai? AgroTops, Nr. 7., 26.-28. lpp.; foto, tab.
38. Zute, S. (2007) Par auzu audzēšanas un izmantošanas iespējām Latvijā. AgroTops, Nr. 3., 27.-28. lpp.; foto, tab.
39. Zute, S. (2007) Katram reģionam sava auzu šķirne. AgroTops, Nr. 4., 20.-22. lpp.; foto, tab.
40. Zute, S. (2007) Pa vērtīgai idejai no lauku dienām Stendē. Saimnieks, Nr. 9., 36.-38. lpp; foto, tab.
41. Zute, S. (2007) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtam… Latvijas agronomu biedrības biļetens, Nr. 2, 7. lpp.
42. Strazdiņa, V. (2007) Kviešu šķirnes Latvijas graudu audzētājiem. AgroTops, Nr. 2, 6.-7. lpp.
43. Strazdiņa, V. (2007) Kvieši - Latvijas bagātība. Saimnieks, Nr.11, 27.-28. lpp.
44. Vojevoda, L. (2007) Ko stādīsim pavasarī? AgroTops, Nr. 3., 30.-31. lpp.
45. Bremanis, G. (2007) Padomāsim par apkārtējo vidi. Saimnieks, Nr. 7., 86.-87. lpp.

6. Valsts Stendes GSI pieminējumi 2007. gada periodikā.
1. Kokare, Anita., Kronberga, Arta. Ziemāju aktualitāte - pārziemošana // AgroTops 01. 2007.- 26.- 28. lpp., foto, tab. (arī par Stendes šķirnēm).
2. Blūma, I. Par selekcionāra tiesību spēka zaudēšanu // Latv. Vēstn. 26. 01. 2007.- 13. lpp.
3. Valsts Stendes GSI izsludina konkursu uz direktora amatu // Latv. Vēstn. 30. 01. 2007.- 38. lpp.
4. Graudiņš, Uldis. Graudaugus daba ieziemojusi pareizi // Latv. Avīze 1. 02. 2007.- 12. lpp., foto.
5. Graudiņš, Uldis. Sēklu audzēšana atstāta novārtā // Latv. Avīze 8. 02. 2007.- 12. lpp., foto.
6. Avotiņa, Ingrīda. Vīrs, kam patīk darbs un kārtība // Talsu Vēstis 24. 02. 2007.- 5. lpp., foto.
7. Vadziņš, Voldemārs. Stendes graudaugu selekcijas institūtā ir daudz jaunumu // Talsu Vēstis 1. 03. 2007.- 1., 7. lpp. foto.
8. Čipa, Aija. Augu šķirņu saimnieciskās īpašības pērn // Lauku Biznesa Laikr. 3. 03. 2007.- 7. lpp., foto, kartoshēma.
9. Sludinājums par vadošā pētnieka, 3 pētnieku un asistenta vietu Stendes GSI // Ltvijas Avīze 7. 03. 2007.- 19. lpp.
10. Mertena, Aiga. Graudus var izmantot arī kā kurināmo // Talsu Vēstis 27. 03. 2007.- 4. lpp., foto.
11. VAAD "Par augu šķirņu iekļaušanu un svītrošanu Latvijas katalogā" // Latv. Vēstn. 19. 04. 2007.- 12., 13. lpp., tab.
12. Vadziņš Voldemārs. Ministrs bez kaklasaites // Talsu Vēstis 21. 04. 2007.- 5. lpp., foto.
13. Atvadu vārdi Dr. lauks. Pēterim Buļbikam // Latvijas Avīze 11. 05. 2007.- 6. lpp.
14. Mertena, Aiga. Valsts emeritētai zinātniecei Inai Belickai - 70 // Talsu Vēstis 29. 05. 2007.- 3. lpp., foto.
15. Legzdiņa, Linda. Vasaras miežu šķirņu pārbaudes rezultāti Priekuļos // Saimnieks 5. 2007.- 22.- 24. lpp., foto.
16. Savoņi, Anita. Skolēnu raibā vasara // Talsu Vēstis 14. 06. 2007.- 4. lpp.
17. Mierkalne, Elīna. Arī mazos dārzos uzplaukst krāšņas rozes // Talsu Vēstis 26. 06. 2007.- 7. lpp., foto.
18. Kārkluvalka, Ilze. Lauksaimniecības muzeja pirmajā trīsdesmitgadē // Talsu Vēstis 3. 07. 2007.- 3. lpp., foto.
19. Brūvere, Maija. SIA "Laucienes zemes" īpašnieki uzņēma ciemiņus no Vācijas // Latvijas Avīze 12. 07. 2007. 4. lpp., foto.
20. Mertena, Aiga. Lauksaimnieki satiekas vasaras ideju dienā Stendē // Talsu Vēstis 17. 07. 2007.- 4., 6. lpp., foto.
21. Indriksone, Ieva. Meklēt, ieraudzīt un parādīt // Talsu Vēstis 11. 08. 2007.- 4. lpp., foto.
22. Pāvule, Agita. Zemes kopēji izmēģinājumu laukos // AgroPols 16. 2007.- 9.- 10. lpp.
23. Mertena, Aiga. Miglot vai nemiglot - tas ir ētikas jautājums // Talsu Vēstis 25. 08. 2007.- 8. lpp., foto.
24. Vadziņš, Voldemārs. Dižstendē būs sēklas kartupeļi // Talsu Vēstis 4. 10. 2007.- 1. lpp, foto.
25. Mertena, Aiga. Bioloģiskajai lauksaimniecībai nav skaidras nākotnes // Talsu Vēstis 9. 10. 2007.- 6. lpp., foto.
26. Siliņš, Ģedimins. Lauku izmēģinājumu apskates rezultāti 2007. gadā // AgroPols 21. 2007.- 11., 12. lpp.
27. Skagale, Gundega. Kam vajadzīga bioloģiskā kukurūza // Agro Tops 12. 2007.- 16., 17. lpp.
28. We are open for joint projekts St. Stende Cereal Breeding institute // The Parlament 24. 09. 2007.- 75. lpp., foto., logo., uzziņa.


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*