logo
social
Publikācijas, 2006.

2006. gadā publicētie un sagatavotie raksti:
1. zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datu bāzēs citētu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi (SCI).
1. Sturite I., Uleberg M., Henriksen T.M., Jørgensen M., Bakken A.K., Breland T.A. (2006) Accumulation and loss of nitrogen in white clover (Trifolium repens L.) plant organs as affected by defoliation regime on two sites in Norway. Plant Soil 282, pp. 165–182.
2. Sturite I., Henriksen T.M. and Breland T.A. Winter losses of nitrogen and phosphorus from Italian ryegrass, meadow fescue and white clover under northern temperate climatic conditions. Agric. Ecosyst. Environ. (accepted) (iespējams, ka publicēs tikai 2007. gadā).
3. Bleidere M., Zute S. Evaluation and use of the cereal genetic resourses at the State Stende cereal breeding institute (iesniegts LZA Vēstnesis, 26.08.2006.)

2. anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi.
4. Belicka I., Bleidere M. (2006) „Organic plant breeding and seed production in Baltic States: developments and challenges”. Organic farming and European rural development. Proceedings of the European Joint Organic congress, 30 and 31 May 2006 in Odense, Denmark, pp.188–189.
5. Bleidere M. (2006) Variation in endosperm beta-glucan content of different spring barley genotypes. International Scientific Conference Prosedings “Research for Rural development ”, 19–22 May 2006 in Jelgava, Latvia, LAU, pp. 7–11.
6. Legzdina L., Bleidere M. (2006) Testing and Breeding Hulless Barley for Healthy Food, (iesniegts publicēšanai EUCARPIA graudaugu sekcijas conferences “Cereal science and technology for feeding ten billion people: genomics era and beyond” materiālos)
7. Malecka S., Bremanis G. (2006) Effectivity of reduced dosages of herbicides to weed constitution of spring barley, I. Agronomy Research, Volume 4, Special issue, Tartu, pp. 287–292.
8. Zute S. (2006) Tendencies of breeding, productivity and use of oats in Latvia, 2nd international congress” Grain and Bread in Russia”, 8.–10. November, Sankt–Petersburg, Russia, 121 pp.

3. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski recenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi.
9. Belicka I., Bleidere M., Malecka S. (2006) Comparative Evaluation of Yield and Quality Traits of Naked and Covered Cereals. Abstracts from the 29th Nordic Cereal Congress, Finnish Assiciation of Cereal Tehnologists, University of Helsinki, Finland, pp. 33–34.
10. Malecka S., Bremanis G. (2006) Effectivity of reduced dosages of herbicides to weed constitution of spring barley Programme & Abstracts from the International Conference, Estonian University of Life Sciences, pp. 23–24.
11. Malecka S., Bremanis G. (2006) The weed density as affected by reduced herbicides dosages in spring barley. Abstracts from the International scientific conference „Farming systems and enviroment quality”, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, pp. 31–32.

4. Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskajos izdevumos publicēto zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi.
12. Kopmanis J., Maļecka S., Skudra I., Vanaga I. (2006) Datorprogrammas „PC–P weeds” pārbaude un adaptēšana Latvijas apstākļiem. LLU Raksti, Nr. 16 (311), LLU, Jelgava, 16.–24. lpp.

5. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski nerecenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi.
13. Zute S. (2006) Aktualitātes un jaunumi Stendē 2006. gadā. Ražas svētki Vecaucē – 2006, Jaunie zinātnieki lauksaimniecības attīstībai, Vecauce, 18. lpp.
14. Bleidere M., Zute S. (2006) Graudaugu ģenētisko resursu izpēte un izmantošana Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā. Ražas svētki Vecaucē – 2006, Jaunie zinātnieki lauksaimniecības attīstībai, Vecauce, 29. lpp.
15. Belicka I., Maļecka S. (2006) Ekonomiski pamatotu slāpekļa mēslojuma normu noteikšana dažādām graudaugu sugām un formām lopbarības kvalitātei atbilstošu graudu ieguvei zaļmēslojuma kultūru sējumos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, LLKIC, 24.–29. lpp.
16. Zute S., Gruntiņa M. (2006) Auzu šķirņu salīdzinājums Stendē 2004. un 2005. gadā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, LLKIC, 33.–35. lpp.
17. Strazdiņa V. (2006) Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums Valsts Stendes selekcijas stacijā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, LLKIC, 21. lpp.
18. Strazdiņa V., Gruntiņa M. (2006) Bioloģiskās sēklaudzēšanas pasākumu izstrāde graudaugu sējumos Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, LLKIC, 96. lpp.
19. Strazdiņa V. (2006) Ziemas kviešu šķirņu salīdzinājums. Valsts Stendes selekcijas stacijā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, LLKIC, 17. lpp.
20. Bleidere M. (2006) Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums. Valsts Stendes selekcijas stacijā, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, LLKIC, Ozolnieki, 29.–30. lpp.
21. Bleidere M., Belicka I., Zute. S., Strazdiņa V., Gruntiņa M., Maļecka S., Vojevoda L (2006) 2005. gada izmēģinājumu rezultāti. Sēklaudzētāju semināra materiāli, Valsts Stendes SS, Dižstende, 21. lpp.

6. publikācijas periodiskajos izdevumos.
22. Zute, S. (2006) Graudkopības nozares virzība. Saimnieks, Nr. 6., 46.–50. lpp.
23. Zute S., Maļecka S. (2006) Zaļmēslojuma nozīme kultūraugu mēslošanā. Agrotops, Nr. 2., 23.–26. lpp., foto, tab.
24. Maļecka S. (2006) Zaļmēslojums un tā vieta graudkopības saimniecībās. Saimnieks, Ražība, Nr.1, 2006, 35.–37. lpp.


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*